สาเหตุของการกัดกร่อน

วิเคราะห์สาเหตุของการกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ลิเธียม

การกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ลิเธียมหมายถึงปรากฏการณ์การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นภายในแบตเตอรี่ ด้วยเหตุผลบางประการ วัสดุขั้วบวกและวัสดุขั้วลบของแบตเตอรี่อาจทำปฏิกิริยากับอิเล็กโทรไลต์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุอิเล็กโทรดและทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  ปัญหาการกัดกร่อนภายในของแบตเตอรี่ลิเธียมไม่เพียงส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เท่านั้น แต่ยังอาจทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยอีกด้วย บทความนี้จะแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ และมาตรการป้องกันการกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ลิเธียม

  การกัดกร่อนภายในของแบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร

  การกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ลิเธียมหมายถึงปรากฏการณ์การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นภายในแบตเตอรี่ ด้วยเหตุผลบางประการ วัสดุขั้วบวกและวัสดุขั้วลบของแบตเตอรี่อาจทำปฏิกิริยากับอิเล็กโทรไลต์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุอิเล็กโทรดและทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง

  การกัดกร่อนนี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต สภาพการใช้งานที่ไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ เป็นต้น การกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นปัญหาทั่วไปที่อาจส่งผลต่ออายุการใช้งานและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ ดังนั้นการทำความเข้าใจสาเหตุและมาตรการป้องกันการกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ลิเธียมจึงมีความสำคัญมากสำหรับการใช้และบำรุงรักษาแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง

  การกัดกร่อนภายในของแบตเตอรี่

  การกัดกร่อนภายในของแบตเตอรี่ลิเธียมส่งผลต่อประสิทธิภาพแบตเตอรี่อย่างไร

  การกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ลิเธียมมีผลกระทบมากมายต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ประการแรก การกัดกร่อนอาจทำให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลง เนื่องจากการกัดกร่อนใช้อิเล็กโทรไลต์และทำให้วัสดุอิเล็กโทรดเสียหาย ส่งผลให้ปริมาณประจุที่สามารถเก็บไว้ลดลง ประการที่สอง การกัดกร่อนจะเพิ่มความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าตกของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นในระหว่างการชาร์จและการคายประจุ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

  นอกจากนี้ การกัดกร่อนจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็งและผลิตภัณฑ์ที่ละลายได้ ซึ่งจะปิดกั้นอิเล็กโทรด และทำให้ประสิทธิภาพการชาร์จและการคายประจุของแบตเตอรี่ลดลงอีก ในเวลาเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนบางชนิดจะทำให้เกิดการสะสมตัวบนขั้วลบ ซึ่งจะเพิ่มอัตราการคายประจุเองของแบตเตอรี่ และอาจทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น การลัดวงจร

  ดังนั้นเพื่อป้องกันการกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ลิเธียมให้ได้มากที่สุด เราจึงต้องเริ่มจากหลาย ๆ ด้าน เช่น การผลิต การใช้ และการเก็บรักษาแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตแบตเตอรี่และการเพิ่มความบริสุทธิ์และความสม่ำเสมอของอิเล็กโทรดและอิเล็กโทรไลต์สามารถลดโอกาสที่จะเกิดการกัดกร่อนได้

  ในเวลาเดียวกัน การควบคุมสภาพการใช้งานและสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาแบตเตอรี่อย่างสมเหตุสมผล เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การชาร์จไฟมากเกินไป การคายประจุมากเกินไป อุณหภูมิที่สูง และความชื้น สามารถยืดอายุและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ได้ นอกจากนี้แบตเตอรี่ที่มีการกัดกร่อนภายในสามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้

  ส่งผลต่อประสิทธิภาพแบตเตอรี่

  สาเหตุของการกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ลิเธียม

  • การกัดกร่อนของขั้วบวก: วัสดุขั้วบวกจะทำปฏิกิริยากับอิเล็กโทรไลต์ในระหว่างกระบวนการชาร์จ ทำให้วัสดุแอคทีฟของขั้วบวกละลาย นอกจากนี้ อุณหภูมิสูงและการชาร์จไฟเกินจะเร่งกระบวนการออกซิเดชันของขั้วบวก และทำให้เกิดการกัดกร่อนของขั้วบวก
  • การกัดกร่อนของขั้วลบ: เมื่อฟิล์มเชื่อมต่ออิเล็กโทรไลต์แข็ง (ฟิล์ม SEI) บนพื้นผิวของขั้วลบไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย ขั้วลบจะทำปฏิกิริยากับอิเล็กโทรไลต์ ทำให้เกิดการกัดกร่อนของขั้วลบ
  • การสลายตัวของอิเล็กโทรไลต์: อิเล็กโทรไลต์จะสลายตัวภายใต้สภาวะต่างๆ เช่น อุณหภูมิสูงหรือการอัดประจุมากเกินไป ทำให้เกิดก๊าซและสารกัดกร่อน ซึ่งจะเร่งการกัดกร่อนภายในภายในแบตเตอรี่ให้เร็วขึ้น
  • ข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต: ในระหว่างกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ เนื่องจากการควบคุมกระบวนการหลวมหรือข้อบกพร่องของวัสดุ อาจมีช่องว่างหรือสิ่งเจือปนเล็กน้อยภายในแบตเตอรี่ ทำให้เกิดสภาวะการกัดกร่อนภายใน

  วิธีการตรวจจับและป้องกันการกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ลิเธียม

  • การตรวจสอบลักษณะที่ปรากฏ: โดยการสังเกตว่ามีการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์หรือการเสียรูปของรูปลักษณ์ของแบตเตอรี่หรือไม่ คุณสามารถตัดสินได้ในเบื้องต้นว่ามีการกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่หรือไม่
  • การตรวจจับความต้านทาน: วัดความต้านทานระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ หากค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นผิดปกติอาจหมายความว่ามีการกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่
  • การตรวจจับแรงดันไฟฟ้า: วัดแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของแบตเตอรี่ หากค่าแรงดันไฟฟ้าลดลงผิดปกติอาจบ่งบอกถึงการกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่
  • การตรวจจับความหนาแน่นของอากาศ: ด้วยการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่รั่วหรือไม่ คุณสามารถระบุได้ว่าประสิทธิภาพการปิดผนึกของแบตเตอรี่ดีหรือไม่ ซึ่งช่วยป้องกันการกัดกร่อนภายในที่เกิดจากการปิดผนึกที่ไม่ดี
  • การตรวจจับวัสดุรั่ว: หากแบตเตอรี่รั่ว คุณสามารถตรวจสอบว่าแบตเตอรี่มีการกัดกร่อนภายในหรือไม่โดยการตรวจจับวัสดุที่รั่ว
  • ใช้การควบคุมสภาพแวดล้อม: รักษาแบตเตอรี่ให้แห้งและสะอาดในระหว่างการใช้งาน และหลีกเลี่ยงการใช้แบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ความชื้นและอุณหภูมิสูง เพื่อชะลอกระบวนการออกซิเดชั่นและการกัดกร่อนของแบตเตอรี่
  • การชาร์จและการคายประจุที่ถูกต้อง: การปฏิบัติตามวิธีการชาร์จแบตเตอรี่และการคายประจุที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการประจุไฟเกินหรือการคายประจุมากเกินไปสามารถยืดอายุและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ได้
  • การบำรุงรักษาตามปกติ: การบำรุงรักษาแบตเตอรี่เป็นประจำ เช่น การทำความสะอาดรูปลักษณ์ของแบตเตอรี่ การตรวจสอบความเข้มข้นและความบริสุทธิ์ของอิเล็กโทรไลต์ ฯลฯ สามารถตรวจจับและจัดการกับปัญหาแบตเตอรี่ได้ทันทีและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
  • เลือกเครื่องชาร์จอย่างสมเหตุสมผล: เลือกเครื่องชาร์จที่ตรงตามข้อกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องชาร์จที่ด้อยคุณภาพซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่ชาร์จมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายและการกัดกร่อนของแบตเตอรี่

  วิธีการตรวจจับและป้องกันการกัดกร่อน

  เพื่อป้องกันการกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ลิเธียม จำเป็นต้องพิจารณาหลายแง่มุมอย่างครอบคลุม รวมถึงการตรวจสอบรูปลักษณ์ การตรวจจับความต้านทาน การตรวจจับแรงดันไฟฟ้า การตรวจจับความหนาแน่นของอากาศ การตรวจจับวัสดุรั่วไหล การใช้การควบคุมสภาพแวดล้อม การชาร์จและการคายประจุที่ถูกต้อง การบำรุงรักษาตามปกติ และการเลือกที่เหมาะสม เครื่องชาร์จ ฯลฯ ผู้ใช้ควรใส่ใจกับสถานะและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ และค้นหาและจัดการกับปัญหาอย่างทันท่วงทีเพื่อยืดอายุการใช้งานและความปลอดภัยของแบตเตอรี่

  มาตรการป้องกันการกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ลิเธียม

  การเลือกวัสดุและการเพิ่มประสิทธิภาพ: การเลือกวัสดุขั้วบวกและลบและอิเล็กโทรไลต์ที่มีความต้านทานการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งและความเสถียรสูง รวมถึงวัสดุตัวแยกที่เหมาะสม เป็นพื้นฐานในการป้องกันการกัดกร่อนภายในของแบตเตอรี่ลิเธียม ตัวอย่างเช่น สามารถใช้วัสดุอิเล็กโทรดที่มีความบริสุทธิ์สูง สารป้องกันการกัดกร่อนสามารถเติมลงในอิเล็กโทรไลต์ สารเคลือบหรือตัวแยกดัดแปลงสามารถใช้ได้

  การควบคุมกระบวนการผลิต: ควบคุมกระบวนการผลิตแบตเตอรี่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการเตรียมอิเล็กโทรดและตัวแยกและลดข้อบกพร่องและสิ่งสกปรกภายใน นอกจากนี้ ควรปรับปรุงโครงสร้างและการออกแบบแบตเตอรี่ เช่น การปรับปรุงรูปร่างและขนาดของอิเล็กโทรด การตั้งค่าปริมาณการฉีดอิเล็กโทรไลต์ที่เหมาะสม เป็นต้น ในระหว่างกระบวนการผลิตควรปฏิบัติตามหลักความสะอาดและความแห้งเพื่อลดผลกระทบของความชื้นและสิ่งสกปรกอื่นๆ บนแบตเตอรี่

  ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานแบตเตอรี่: วิธีการชาร์จที่ไม่เหมาะสม อุณหภูมิที่มากเกินไป หรือการชาร์จไฟเกินอาจเร่งการกัดกร่อนภายในของแบตเตอรี่ลิเธียม ดังนั้น พฤติกรรมการชาร์จและการใช้งานของผู้ใช้ควรได้รับการควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงการชาร์จไฟเกินและการคายประจุมากเกินไป การจัดเก็บที่อุณหภูมิสูง และการใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ผ่านการรับรอง

  นอกจากนี้ ควรปรับปรุงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของระบบจัดการแบตเตอรี่ (ระบบ BMS) เพื่อป้องกันความเสียหายต่อแบตเตอรี่ที่เกิดจากการชาร์จไฟเกินและการคายประจุมากเกินไป ในขณะเดียวกัน การพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถปรับให้เข้ากับอุณหภูมิที่สูงขึ้นและความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้นก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของการกัดกร่อนภายใน

  มาตรการป้องกันการกัดกร่อน

  การบำรุงรักษาและการทดสอบตามปกติ: ปัญหาการกัดกร่อนภายในของแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการบำรุงรักษาและการทดสอบตามปกติ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการทดสอบแบบไม่ทำลาย เช่น X-ray และคลื่นอัลตราโซนิกสามารถใช้เพื่อตรวจจับแบตเตอรี่เป็นประจำเพื่อตรวจจับการกัดกร่อนภายในได้ทันท่วงที นอกจากนี้ สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ควรทำรอบการชาร์จและการคายประจุอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาการทำงานของแบตเตอรี่

  การวิจัยและพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันการกัดกร่อนใหม่: เนื่องจากปัญหาการกัดกร่อนภายในของแบตเตอรี่ลิเธียมจึงจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันการกัดกร่อนใหม่ ตัวอย่างเช่น สามารถศึกษาสารเติมแต่งป้องกันการกัดกร่อน วัสดุเคลือบ หรือเทคโนโลยีการประมวลผลใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงความต้านทานการกัดกร่อนและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียม

  นอกจากนี้ การพัฒนาระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะยังเป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญในการป้องกันการกัดกร่อนภายในอีกด้วย ระบบการจัดการอัจฉริยะสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานและสถานะสุขภาพของแบตเตอรี่ได้แบบเรียลไทม์ ตรวจจับความผิดปกติได้ทันเวลา และจัดการได้ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การรีไซเคิลและการใช้ซ้ำ: การสร้างระบบการรีไซเคิลและการใช้ซ้ำแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการลดความเสี่ยงของการกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ลิเธียม ด้วยการนำวัสดุที่มีประโยชน์จากแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เราไม่เพียงแต่สามารถลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดทรัพยากรอีกด้วย ในเวลาเดียวกัน แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วรีไซเคิลควรได้รับการทดสอบและดำเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่ตลาดอีกครั้งหรือถูกกำจัดอย่างผิดกฎหมาย

  บทสรุป

  กล่าวโดยย่อ การป้องกันและการบรรเทาการกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ลิเธียมจำเป็นต้องพิจารณาอย่างครอบคลุมจากหลายแง่มุม รวมถึงกระบวนการผลิต เงื่อนไขการใช้งาน สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ การบำรุงรักษา และการเลือกที่ชาร์จแบตลิเธียม ในระหว่างการใช้งาน ผู้ใช้ควรใส่ใจกับสถานะและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ และค้นหาและจัดการกับปัญหาอย่างทันท่วงทีเพื่อยืดอายุการใช้งานและความปลอดภัยของแบตเตอรี่

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  ที่ชาร์จแบต 18650
  ผลกระทบของที่ชาร์จแบต 18650 ต่อการชาร์จแบตเตอรี่

  ที่ชาร์จแบต 18650 มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการชาร์จแบตเตอรี่ รวมถึงเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ หรือชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้า เป็นต้นล้วนเกี่ยวข้องกันเคื่องชาร์จทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อเลือกซื้อเครื่องชาร์จควรเลือกตามพารามิเตอร์ของแบตเตอรี่

  เซลล์แบตเตอรี่
  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์แบตเตอรี่และการใช้งาน

  ซลล์แบตเตอรี่(battery cells)เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีเซลล์เดียวที่มีขั้วบวกและขั้วลบ เป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สุดของแบตเตอรี่และมักจะบรรจุในกล่องโลหะ โดยทั่วไปเซลล์จะประกอบด้วยขั้วบวก ขั้วลบ ตัวคั่น และอิเล็กโทรไลต์ ขั้วบวกและขั้วลบจะถูกคั่นด้วยตัวคั่น

  โลโก้สถานีสลับแบตเตอรี่
  Phone:(+86) 189 2500 2618
  [email protected]
  Room 530, Creative Center, Guangpu West Road, Huangpu District,guangzhou, China

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  ขอใบเสนอราคา

  Contact Form Demo
  Shopping Cart
  Scroll to Top